پرسشنامه تمایل به ترک شغل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان رستگار و فارسی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایل به ترک شغل توسط رستگار و فارسی‌زاده (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤ گویه می‏باشد. عرب (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تمایل به ترک شغل را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز در مطالعه وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴