پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سلام اله زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران توسط سلام‌اله‌زاه (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است و این پرسشنامه شامل ١٠ گویه می باشد . بکانی‌زاد (١٣٩٤) ضریب پایایی پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

مبانی نظری کیفیت زندگی سالمندی

پرسشنامه خوداثرمندی - نسخه کودکان

۱۹۹۷

پرسشنامه رضایت مندی برند

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

۱۳۹۱

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی

۱۳۸۸