پرسشنامه فعالیت بدنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان شهلایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فعالیت بدنی توسط شهلایی (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می¬باشد. قابلیت اعتماد این پرسشنامه بااستفاده ازروش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ در پژوهش شهلایی (١٣٩٠) محاسبه‌شده است. معمولاًدامنه ضریب اعتمادآلفاي کرونباخ ازصفر (۰)به معناي عدم پایداري تامثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرارمی¬گیردوهرچه مقداربه‌دست‌آمده به عددمثبت یک نزدیک‌ترباشد قابلیت اعتمادپرسشنامه بیشترمی¬شود

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه فعالیت کاریابی

۱۳۸۴