پرسشنامه مربیگری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان ابوسعیدی مقدم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مربیگری توسط ابوسعیدی مقدم (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٩ گویه می¬باشد. ابوسعیدی مقدم(١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامه مربیگریبا روش سیگمای شمارشی را ٠/٧٨ به دست آورده است. میزان پایایی پرسشنامه ٠/٨١ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴