پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان هندریک و هندریک
مخفف LAS -SF
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش های عشق توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که در سال ١٩٩٨، توسط هندریک و هندریک و همکاران مورد بازنگری قرار گرفته و فرم کوتاه ٢٤ گویه ای آن تهیه شده است. ناصری (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه نگرش های عشق را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، بین ٠/٧٥ تا٠/٨٨ بدست آورده است. بیات (١٣٨٦)، نیز پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بدست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه نگرش به زندگی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸