پرسشنامه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ و ﺗﺎﮐﻮﭼﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حسینی و موسوی
مخفف NT- KMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Nonaka And Takeuchi Knowledge Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ و ﺗﺎﮐﻮﭼﯽ (١٩٩٥) ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺳﻮي (١٣٩١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٦ ﻣﺎده اﺳﺖ. سلطان ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺳﻮي (١٣٩١) ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﯿﺰ از رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ روي ٢٦ ﺳﺆال اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺆاﻻت، از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آلفای کرونباخ آن ٠/٨٨ به دﺳﺖ آﻣﺪ.