پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳۵
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

اجازه دهید در مورد دستور جلسه اي که براي جلسه امروز در ذهن دارم، صحبت کنم. اول، می خواهم زمانی را به گفتگو درباره اینکه چه چیزي شما را امروز به این جا آورده اختصاص دهیم. دوم، تمایل دارم کمی در مورد افسردگی و نشانه هایی که ممکن است تجربه کنید، صحبت کنیم. سوم، در مورد روش درمان و اینکه شامل چه مواردي خواهد بود، توضیح دهم. و در نهایت، در مورد اولین راهکاري که می خواهم در طول هفته آینده، آن را امتحان کنید  یعنی بازبینی فعالیت هاي روزا نه  بحث خواهیم کردنظر شما در این زمینه چیست؟ چیزي وجود دارد که مایلید به دستور جلسه اضافه کنید؟ بهتر است با گفتگو در مورد اینکه شما چه کار می کنید و چرا براي درمان آمده اید شروع کنیم. اختصاص فرصتی براي صحبت در مورد تجربیات، افکار و احساسات شما، مهم است.  بنابراین زمانی را براي صحبت در مورد اینکه چه چیزي موجب شد که شما امروز به این جا بیایید، اختصاص میدهیم. این پروتکل دارای ١٠ جلسه می باشد، که عناوین برخی از جلسات شامل موارد زیر است : بازبینی روزانه با برنامه ریزي فعالیت و بررسی تکلیف انتخاب و رتبه بندي فعالیت.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

۲۰

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

۲۳

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

۴