پروتکل طرحواره درمانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۸
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان حمید پور و اندوز
تاریخ ۱۳۸۹

توضیحات تکمیلی

طرح واره به طور کلی، به  عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب تعریف می شود. در حوزه رشد شناختی، طرح واره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه مندی می شود و پاسخ های افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. طرح واره، بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجسته یک واقعه را طرحواره می گویند. این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد ، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آموزش تکنیک ذهن آگاهی گسلیده و آزمایش سرکوب -عدم سرکوب و آموزش تکنیک ایجاد تغییر در پایش تهدید متمرکز بر باورهای خود آگاهی.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

۱۰