پروتکل هوش هیجانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۵۲
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: خود آگاهی و کشف هیجانات خودمان و دیگران، آشنایی با انواع هیجانات ساده و پیچیده و تفاوت آنها، مدیریت استرس والدگری خود، آشنایی با هوش هیجانی و تفاوت آن بابهره هوشی، هیجان های پیچده، درک هیجان ها  و همدلی،آموزش مهارت های اجتماعی و ایجاد ارتباط موثر.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

۴ ۲۰۰۱

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲