چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۹۷۳
نویسندگان درگوتیس و همکارن
مخفف SCL- ۲۵
نام انگلیسی پرسشنامه Symptom CheckList- ۲۵

توضیحات تکمیلی

چک لیست نشانه های اختلالات روانی شامل ٢٥ گویه است که فرم کوتاه شده پرسشنامه اختلالات روانی ٩٠ گویه ای می باشد . فرم اولیه آزمون توسط درگوتیس، لیمپن و کووی (۱۹۷۳) معرفی شد . در پژوهش نجاریان (١٣٨٠) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٧ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد . همچنین در پژوهش نجاریان (١٣٨٠) مشاهده شد که این پرسشنامه با فرم اصلی آن (SCL- ٩٠) همبستگی کاملاً معنی دار دارد و در نتیجه یک ابزار روا برای سنجش نشانه های اختلالات روانی می باشد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

مبانی نظری بیماری ام اس

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵