پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهداف پیشرفت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان میدلتن و میگلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اهداف پیشرفت ﺗﻮﺳﻂ میدلتن و میگلی (١٩٩٧) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اهداف پیشرفت ﺷﺎﻣﻞ ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اهداف پیشرفت را بسنجد. اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش ( تابع بردبار و رستگار، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (تابع بردبار و رستگار، ١٣٩٤) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤ گزارش شد که بالای ٠/٧٠ بوده و مطلوب می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

۱۹۷۰

مبانی نظری انگیزه پیشرفت

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی

۱۳۸۱