پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان نیلسون و همکاران
مخفف SAFFE
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان ﺗﻮﺳﻂ نیلسون و همکاران (٢٠٠٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان ﺷﺎﻣﻞ ١١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ميزان فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت) را اندازه گیری کند. در پژوهش زارعی و همکاران (١٣٩٥) رویی صوری و محتوایی این مقیاس به تائید چند تن از اساتید و کارشناسان رسید. پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ موردسنجش قرار گرفت و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زیرمقیاس انجام فعالیت ٠/٧٥، زیر مقیاس ترس از افتادن ٠/٩١، زیر مقیاس محدودیت در فعالیت ٠/٨٢ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٩٣ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

۱۹۶۹

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان

۱۹۶۱