پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان چلادورای و صالح
مخفف LSS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش ﺗﻮﺳﻂ چلادورای و صالح (١٩٨٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش ﺷﺎﻣﻞ ٤٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) را اندازه گیری کند. در پژوهش وحدانی و همکاران (١٣٨٩) روایی صوری و محتوایی و سازه این مقیاس مورد تایید قرار گرفته است و همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد.آنها ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزمون سبک های رهبری در ورزش را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زیر مقیاس تمرین و دستورالعمل٠/٨٤، زیر مقیاس رفتار دموکراتیک٠/٧٨، زیر مقیاس رفتار استبدادی٠/٧٩، زیر مقیاس حمایت اجتماعی٠/٨٣ و زیر مقیاس بازخورد مثبت ٠/٧١ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی